Ripening
Ripening
Ripening
Ripening
Ripening
Ripening

رایپنینگ سرویکال بالن Cervical Ripening Balloon

نام محصول کشور برند کاربرد
رایپنینگ سرویکال بالن

Cervical Ripening Balloon

ایالات متحده آمریکا COCK آماده کردن سرویکس و آغاز القاء زایمان
اﯾﻦ ﮐﺎﺗﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺑﺎﻟﻦ (دﺑﻞ ﺑﺎﻟﻦ) ﺳﺒﺐ  اﻟﻘﺎء ﻓﺸﺎر ﺗﺪرﯾﺠﯽ و داﺋﻤﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دو ﺑﺎﻟﻦ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﮑﺲ (ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ) ﺟﺪا ﺷﺪن ﻏﺸﺎء آﻣﻨﯿﻮن ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﺑﺎﻟﻦ داﺧﻠﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ را از دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ، ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺎﻟﻦ وارد رﺣﻢ ﺷﻮﻧﺪ، داﺧﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎﻟﻨﯽ ﮐﻪ در رﺣﻢ اﺳﺖ را ﺑﺎ ۴۰ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺎﯾﻊ رﺣﻢ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ ﺷﺪ وﺳﯿﻠﻪ را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﯿﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺮ ﺷﺪن ﺑﺎﻟﻨﯽ ﮐﻪ در واژن در ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ۲۰ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﯾﻊ رﺣﻤﯽﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ. وﻗﺘﯽ ﻫﺮ دو ﺑﺎﻟﻦ در دو ﻃﺮف دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ، ﻣﺎﯾﻊ درون ﻫﺮ ﮐﺪام ﺗﺎ ۸۰ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ. ﺟﺎﯾﮕﺬاری ﺑﺎﻟﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ زﯾﺮ ۱۲ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﯿﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست