مصرفی متخصص زنان

رها طب وسلیه های مصرفی متخصص زنان را نیز برای همکاران و پزشکان عزیز فراهم می آورد.

وسایل مصرفی متخصص زنان

وسایل مصرفی متخصص زنان که شامل اسپکلوم واژینال ، دستکش معاینه ، ملحفه ضد آب مخصوص تخت ژینکولوژی میباشد توسط گروه رها طب فراهم میشود.

وسایل مصرفی متخصص زنان
Pipelle decornier mark II
اسپکلوم واژینال
Pipelle decornier mark II
دستکش معاینه
Pipelle decornier mark II
ملحفه ضد آب مخصوص
تخت ژینکولوژی
فهرست