ژنیکولوژی

ژنیکولوژی به شاخه از پزشکی زنان گفته میشود که به بررسی و درمان بیماری‌های دستگاه تناسلی زنان میپردازد.

ژنیکولوژی چیست ؟

ژنیکلوژی به شاخه ای از پزشکی زنان گفته میشود که مرتبط با بیماری های دستگاه تناسلی و فوقانی زنان میباشد . ژنیکولوژی از دو کلمه « ژنیکو » به معنای  زن و  « لوژی » به معنای مطالعه تشکیل شده است .

محصولات پزشکی ژنیکولوژی
فهرست