دستگاه های پزشکی

دستگاه های پزشکی مرتبط با زنان و زایمان که شامل دستگاه های سونوگرافی و فتال مانیتورینگ ها میباشد .

دستگاه های پزشکی زنان

در زمینه ی پزشکی زنان و  و مسائل مرتبط با بارداری زنان و بیماری ها مرتبط با زنان ، از دستگاه های پزشکی مختلفی استفاده میشود که میتوان به سونوگرافی که وسلیه ای میباشد برای برسی بافت های زیر جلدی مانند ، عضلات ، مفاضل و تاندون ها و دستگاه فتال مانیتورینگ که برای برسی و مانیتورینگ ضربان قلب جنین میباشد اشاره کرد .

دستگاه های پزشکی مرتبط با زنان
فهرست